מדיניות יחידת הבטיחות

חזון היחידה

 • ליצור סביבת עבודה בטוחה ובריאה לכלל שוהי הטכניון תוך הקניית תרבות בטיחות ובריאות תעסוקתית, במטרה לתמוך בכלל פעילויות הטכניון.
 • להוות כתובת מרכזית לנושאי בטיחות/בריאות ואיכות הסביבה.
 • להפוך את הטכניון לגוף מוביל בתחומי הבטיחות והגיהות.

מדיניות יחידת הבטיחות

 • סדר העדיפויות בטיפול בנושאי בטיחות ייקח תמיד בחשבון כערך עליון חיי אדם, שמירה על רכוש והסביבה.
 • הטמעת הבטיחות תיעשה בצורה פרואקטיביות תוך שימוש בגישות מתקדמות (כגון זה"ב, הדרכות בטיחות, נהלים והוראות בטיחות).
 • היחידה שואפת להיות חלק בלתי נפרד מפעילויות הטכניון על מנת להפחית תאונות ופגיעות.
 • היחידה תשאף תמיד ליצור אווירת שיתוף ופתיחות בנושאי בטיחות ולעודד תרבות של למידה והפקת לקחים מאירועים
 • היחידה תפרסם את כל המידע העומד לרשותה בנושאי בטיחות לכלל סגל הטכניון והבאים בשעריו על ידי ביצוע הדרכות, פירסום מידע באתר האינטרנט, דוח חודשי, נהלים ועוד…
 • יחידת הבטיחות תדאג תמיד להתעדכן ולעדכן את סגל הטכניון בכל המידע העדכני ובשיטות עבודה בטוחות העומד לרשותה.
 • יחידת הבטיחות מתחייבת לפעול באמצעות כל עובדיה ולוודא כי ההנהלה והעובדים עומדים בכל דרישות החוק והתקנות הקשורים לבטיחות.
 • היחידה מתחייבת להעביר תגובות לפניות של חברי הסגל, לומדים ושוהים תוך פרק זמן סביר.